...
Search

Privacybeleid

Algemene Verhuurvoorwaarden

In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende woorden en/of afkortingen gebruikt die de hierna volgende betekenis hebben, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken:
YER: Your Event Rental, gevestigd te Amsterdam, Kvk-nummer: 75013991
Dagwaarde: de nieuwprijs van het gehuurde per schadedatum/ datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd van de verloren gegane goed.

Gehuurde: De door de Klant gehuurde of te huren goed.
Klant: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie YER onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst of met wie YER een overeenkomst sluit. Met name wordt hieronder verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.
Overeenkomst(en): iedere overeenkomst die tussen YER en Klant tot stand komt, alsmede iedere wijziging of aanvulling hiervan, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding of ter uitvoering van de overeenkomst, waarop de Verhuurvoorwaarden, en eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn. Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van YER.
Partijen: YER en de Klant samen.
Orderbevestiging: acceptatie van de order van de Klant door YER, ofwel bevestiging van de opdracht tot levering onder de voorwaarden die door YER zijn opgesteld.

 1. De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en met name op overeenkomsten tussen Klant en YER inzake de verhuur van goederen.

 2. Afwijken van de Verhuurvoorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 3. Als de Klant in zijn aanbod of enig andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere (algemene) voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door YER van de hand gewezen.

 4. De Klant die een overeenkomst aangaat met toepassing van deze Verhuurvoorwaarden, gaat ermee akkoord dat diezelfde Verhuurvoorwaarden ook van toepassing zijn op (eventuele) latere overeenkomsten met YER.

 5. Indien enig artikel van deze Verhuurvoorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijven de overige artikelen onverminderd van toepassing.

 6. Van toepassing is steeds de laatste versie van de Verhuurvoorwaarden en hoeft YER hieromtrent niet in overleg te treden met de Klant.

 7. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met YER gesloten Overeenkomst, zullen naar keuze van YER worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 
 1. Mondelinge of schriftelijke aanbiedingen, prijsopgaven en offertes, zijn te allen tijde vrijblijvend, tenzij door YER uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

 2. Aanbiedingen, prijsopgaven en/of offertes zijn 7 dagen na dagtekening geldig , waarna deze van rechtswege vervalt

 3. De Klant kan geen rechten ontlenen aan de gegevens en/of opgaven over de te verhuren goed, zoals die zijn verstrekt in de offerte, immers dienen deze enkel als voorbeeld.

 4. Een offerte kan enkel in zijn geheel worden geaccepteerd. Indien een Klant, in afwijking van de offerte, delen van de offerte wenst te accepteren is YER niet verplicht tot het uitvoeren van dat gedeelte van de

Algemene voorwaarden your event rental versie 1 december 2020 1

opdracht tegen de in de offerte genoemde prijs. YER beschouwt dit als een nieuwe opdracht en zal

hiervoor een andere offerte opmaken, tenzij YER anders bepaalt.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 1. De Overeenkomst tussen YER en Klant komt dan pas tot stand op het moment dat YER een Orderbevestiging verstuurd naar de Klant of op enige andere manier een bevestiging door YER plaatsvindt.

 2. De Orderbevestiging geeft minimaal aan wat verhuurd zal worden; de locatie, tijd van levering en welke kosten daarvoor in rekening wordt gebracht. Deze kosten kunnen een inschatting betreffen, als dat op voorhand niet door YER is vast te stellen.

 3. De Klant wordt geacht akkoord te gaan met de Orderbevestiging en de inhoud ervan, tenzij hij/zij binnen 5 dagen na dagtekening van de Orderbevestiging aangeeft zich niet te kunnen vinden in de Orderbevestiging.

 4. Indien de levering van het Gehuurde plaatsvindt binnen 10 dagen na de Orderbevestiging heeft de Klant 24 uur, na dagtekening van de Orderbevestiging, om aan te geven dat zij zich niet kan vinden in de Orderbevestiging.

 5. De inhoud van de Overeenkomst wordt enkel bepaald door de Orderbevestiging en de Verhuurvoorwaarden.

 6. Wijzigingen en/of aanvullingen van de Overeenkomst vinden alleen schriftelijk plaats en dienen door Partijen te worden bevestigd.

 1. De door YER gehanteerde prijzen zijn in de valuta euro. Verder zijn de gehanteerde prijzen altijd inclusief btw, exclusief transport en overige kosten, tenzij schriftelijk anders is bepaald door YER.

 2. De huurprijzen van de goederen zijn aangegeven in een door YER opgestelde catalogus.

 3. YER behoudt zich het recht voor overeengekomen prijzen tot het moment van aflevering van het

  Gehuurde te wijzigen. Indien de prijswijziging 5% hoger is, dan de prijs die is overeengekomen, heeft de Klant het recht om binnen 3 dagen nadat de Klant hiervan op de hoogte is gesteld om schriftelijk per direct, zonder tussenkomst van de rechter, de Overeenkomst te ontbinden zonder dat hij/zij gehouden is enige schadevergoeding te betalen.

 4. YER brengt transportkosten in rekening voor de levering en het ophalen van het Gehuurde. Deze kosten zijn mede afhankelijk van het aantal Gehuurde goederen en de afstand die moet worden afgelegd. De in de offerte genoemde prijs voor transportkosten is een schatting en houdt geen rekening met omleidingen en dergelijke. De werkelijk gemaakte kosten kunnen achteraf aldus vermeerderd worden en in rekening worden gebracht, waarna de Klant gehouden is die te voldoen.

 5. Een laad- en lostijd van 15 minuten per keer is onderdeel van de transportkosten en zal niet apart in rekening worden gebracht. Indien de laad- en lostijd meer dan 15 minuten bedraagt, onder meer vanwege het niet treffen van de nodige voorbereidingen door de Klant, zullen extra kosten bij de Klant in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief van € 30,–, naast de (extra)verhuurkosten van het Gehuurde.

 6. Voor de styling, het adviseren over de positionering van het Gehuurde en opzetten ervan, worden arbeidskosten in rekening gebracht, volgens het alsdan geldende uurloon. Het voorbereidend werk voor de styling en de reistijd worden ook meegenomen in de urenstaat. De in de offerte genoemde prijs voor de styling betreft een schatting. De berekening van de werkelijk gemaakte kosten vindt achteraf plaats en zal alsdan in rekening worden gebracht.

 7. YER kan borg vragen aan de Klant voor het Gehuurde en de Klant is verplicht de borgstelling te voldoen. YER kan de borgstelling, indien nodig, verrekenen met kosten die voortvloeien uit annuleringen, schadevergoeding en/of aansprakelijkheid.

 1. De huurtermijn vangt aan op de datum en tijdstip zoals dat is overeengekomen. In ieder geval vangt de huurtermijn aan op het tijdstip waarop YER het Gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking van de Klant of een vertegenwoordiger van de Klant heeft gesteld.

 2. Het einde van de huurtermijn van het Gehuurde wordt op voorhand overeengekomen, maar is indicatief. De huurtermijn eindigt in ieder geval, wanneer YER het Gehuurde in zijn geheel weer in ontvangst neemt.

Algemene voorwaarden your event rental versie 1 december 2020 2

3. Indien de huurtermijn langer duurt dan is afgesproken zal de Klant de kosten van het Gehuurde, voor de overschreden termijn, aan YER dienen te voldoen. Is de overschrijding van de huurtermijn niet tijdig doorgegeven aan YER, aldus voordat zij overgaat tot het ophalen van het gehuurde, zal er een boete van 15% over de kosten voor de overschreden huurtermijn worden opgelegd en in rekening worden gebracht, waartoe de Klant verplicht is die te voldoen.

 1. De Klant is gehouden het Gehuurde te gebruiken conform wat tussen partijen is afgesproken en wat in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is.

 2. De Klant diens personeel, hulppersonen, bezoekers en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Klant gebruik maken van het Gehuurde, dienen bekend te zijn met de, bij

het gehuurde aanwezige of door YER meegedeelde, gebruikersinstructie en/of (overige) handleidingen en volgens dezen te handelen. Tevens staat de Klant ervoor in dat alle personen gebruik maken van het Gehuurde als waarvoor het goed is bestemd.

 1. De Klant zal bij levering van het Gehuurde door YER, het Gehuurde inspecteren op uiterlijk waarneembare gebreken en voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Klant alle eventuele gebreken vermelden op het betreffende document. Het Gehuurde wordt geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voorzover op voormelde documenten niet anders is vermeld.

 2. Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de Klant terstond na ontdekking hiervan aan YER worden medegedeeld.

 1. De opgegeven leveringstermijn is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geen fatale termijn. YER zal zich echter wel ter uiterste inspannen om de opgegeven leveringstermijn te behalen.

 2. Indien de opgegeven leveringstermijn met een uur wordt overschreden is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. YER is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

 3. Bij levering, aldus het moment van bezitsverschaffing, gaat het risico van het Gehuurde over naar de Klant. De Klant is alsdan verantwoordelijk voor het Gehuurde.

 4. YER is bevoegd om het Gehuurde in delen te leveren, voorgaande vindt plaats in goed overleg met de Klant. Indien de levering in delen plaatsvindt is YER bevoegd het reeds geleverde direct in rekening te brengen bij de Klant, althans betaling ervan te verlangen.

 1. YER levert het Gehuurde alleen op de begane grond en/of de eerste verdieping, de Klant zal derhalve, indien nodig, zelf ervoor zorgdragen dat het Gehuurde op hoger gelegen plekken terecht komt.

 2. De Klant dient er voor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon op de afgesproken leveringsdag aanwezig is op de locatie en het overeengekomen tijdstip om het Gehuurde in ontvangst te nemen. Indien de Klant niet zelf het Gehuurde in ontvangst kan nemen, dient hij dit op voorhand kenbaar te maken aan YER zodat zij weet dat ze handelt met een handelingsbevoegde.

 3. Indien de Klant niet aanwezig is om het Gehuurde op de afgesproken tijd van levering in ontvangst te nemen, heeft YER het recht om het Gehuurde weer terug mee te nemen. Klant is evenwel gehouden om de overeengekomen kosten zoals opgenomen in de Orderbevestiging in zijn geheel te voldoen.

 4. YER wordt geacht het Gehuurde in zijn geheel te hebben afgeleverd en op de Klant berust de verantwoordelijkheid om bij het in ontvangst nemen van het Gehuurde te controleren of het Gehuurde in zijn geheel aanwezig is.

 1. Bij het ophalen door YER van het Gehuurde, aldus het moment van bezitsverschaffing, gaat het risico van het Gehuurde van de Klant over naar YER. YER is alsdan verantwoordelijk voor het Gehuurde, lid 6 van dit artikel blijft onverkort van toepassing.

 2. De Klant dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon op de afgesproken ophaaldag aanwezig is op de locatie en overeengekomen tijdstip om het Gehuurde over te dragen aan YER.

 3. Indien de Klant of een daartoe bevoegd persoon niet aanwezig is op de overeengekomen tijdstip voor ophalen en/of retournering zal YER de Klant hiervan in kennis stellen en zonder het Gehuurde vertrekken. De transportkosten zullen evenwel in rekening worden gebracht. De huurtermijn van het Gehuurde zal alsdan doorlopen en de Klant is alsdan gehouden de (extra)huurkosten en bijkomende transportkosten te voldoen aan YER.

 1. Indien het Gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan YER wordt geretourneerd, na constatering hiervan door YER, en de Klant de mogelijkheid geboden is het Gehuurde alsnog te retourneren zal YER overgaan tot aangifte bij de politie. De huurtermijn eindigt in ieder geval zodra het Gehuurde alsnog wordt geretourneerd. Indien de Klant het Gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd is hij in verzuim. Naast de huursom is de Klant in dit geval tevens de Dagwaarde van de niet-geretourneerde goed aan YER verschuldigd.

 2. Het Gehuurde dient op de overeengekomen tijd van ophalen schoon, geordend en gestapeld gereed te staan. Is het Gehuurde niet in gereedheid gebracht voor transport, dan verbeurt de Klant een forfaitaire boete van € 150,– en zal de Klant gehouden zijn de schade van YER te vergoeden die hieruit voortvloeit.

 3. Het Gehuurde wordt, om praktische redenen, binnen 24 uur na retournering/ophalen in het magazijn van YER gecontroleerd op schade, schoonheid en telling van de goederen. Het ophalen van het Gehuurde is dus niet te beschouwen als een voorgaande controle. Als de Klant bij de controle aanwezig wil zijn, dient hij dit bij het aangaan van de Overeenkomst aan te geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt. De controle door YER, met of zonder de Klant, is bindend. Indien wordt vastgesteld dat het Gehuurde gebreken vertoont dan is de Klant hiervoor aansprakelijk en zullen de kosten ofwel schade bij hem/haar in rekening worden gebracht.

 4. Indien de controle uitwijst dat er schade is zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis worden gesteld, in ieder geval binnen 48 uur na het plaatsvinden van de controle.

 5. De Klant zal, binnen een door YER vastgestelde termijn, in de gelegenheid worden gesteld om het beschadigde goed te onderwerpen aan een contra expertise. Na de gestelde termijn zal YER overgaan tot reparatie of vervanging van het beschadigde goed.

 1. Hoewel de overeengekomen einddatum en tijdstip van de huurtermijn indicatief is, heeft de Klant na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.

 2. De Klant verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het Gehuurde door hem of derden, te betalen.

 3. De Klant verplicht zich ertoe YER te allen tijde toegang tot het Gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het Gehuurde af te wijzen en YER hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YER.

 4. De Klant is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal.

 5. Het Gehuurde blijft te allen tijde eigendom van YER, ongeacht de duur van de Overeenkomst. De Klant

  is, behoudens schriftelijke toestemming van YER, niet gerechtigd het Gehuurde te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

 1. Schade aan het Gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Klant verantwoordelijk is voor het Gehuurde, dient terstond na ontdekking aan YER te worden gemeld.

 2. In geval van diefstal/vermissing van het Gehuurde is de Klant verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan YER te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Klant is verplicht het proces-verbaal van de afgifte of een kopie daarvan aan YER te overleggen.

 3. In afwijking van hetgeen in artikel 9: retournering lid 4 is bepaald, voor zover het de ontvreemde goed/goederen betreft, in dit geval de datum waarop het goed/goederen (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode. Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn eindigt.

 4. Indien de Klant verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan YER te

overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.

 1. Bij diefstal of volledige onbruikbaarheid van het Gehuurde, verplicht de Klant zich de schade aan YER

  te vergoeden tegen de Dagwaarde van het goed.

 2. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Klant zich tot vergoeding van de reparatie kosten die

  hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het Gehuurde. Daarnaast blijft de Klant aansprakelijk voor alle overige, dientengevolge door YER, geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).

 3. Voor vermiste goederen, waarvoor door de Klant reeds de Dagwaarde aan YER is voldaan en die op een nader moment alsnog door de Klant wordt gevonden en geretourneerd, is de Klant de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door YER in mindering gebracht op de aan de Klant te retourneren vergoeding van de Dagwaarde.

 4. De Klant wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht hij/zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het Gehuurde schuld heeft.

 1. De aansprakelijkheid van YER is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de Klant, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan het Gehuurde of door opzet of grove schuld van YER.

 2. De aansprakelijkheid van YER is beperkt tot het bedrag dat de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur van een vervangende goed,

winstderving en vertragingsschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. De aansprakelijkheid van YER kan nimmer het Orderbedrag te boven gaan, tenzij en voorzover op

  basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

 2. De Klant zal YER vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met het

  Gehuurde.

 3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 3 maanden vanaf de schadedatum.

 4. In geval van schade, als bedoeld in lid 1, dient de Klant dit terstond na het ontstaan ervan aan YER te

  melden. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan YER de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een contra expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt tenminste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door YER.

 5. Ieder vorderingsrecht van de Klant jegens YER, met betrekking tot de schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel, vervalt indien het Gehuurde na ontdekking van de gebreken in gebruik wordt genomen.

1. Indien de Klant de overeenkomst met YER annuleert is de Klant gehouden de hieruit voor YER voortvloeiende schade aan YER te vergoeden. De omvang van de te vergoeden schade hangt samen met het moment van annulering en bedraagt een daarop afgestemd percentage van het totaalbedrag van de geannuleerde overeenkomst:

A. 50% van het orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 30ste en 15e dag voor het tijdstip waarop het Gehuurde aan de Klant ter beschikking zou worden gesteld;

B. 80% van het orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 14e en 2e dag voor het tijdstip waarop het Gehuurde aan de Klant ter beschikking zou worden gesteld;

C. 100% wanneer de annulering plaatsvindt 48 uur voor het tijdstip waarop het Gehuurde aan de Klant ter beschikking zou worden gesteld;

 1. Betaling dient, na ontvangst van de Orderbevestiging, volledig bij wege van voorschot voldaan te worden binnen 48 uur nadat de Klant daartoe een factuur heeft ontvangen, tenzij een andere wijze van betaling met de Klant is overeengekomen.

 2. Betaling van bijkomende kosten op grond van vuil, beschadigd, niet of te laat retourneren van het Gehuurde dient te geschieden bij het retourneren van het Gehuurde of na ontvangst van de factuur, voor zover de borgstelling niet toereikend is. Indien Klant een factuur ontvangt voor de bijkomende kosten geldt een betalingstermijn van 3 dagen.

 3. Indien de Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alsdan verbeurt de Klant, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 10 % per jaar, berekend over het nog openstaande bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,- alles exclusief omzetbelasting. YER is alsdan ook bevoegd om haar verplichtingen inzake enige lopende of toekomstige overeenkomst met de Klant op te schorten.

 4. Ontvangen betalingen worden eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom gebracht. Indien de Klant meerdere facturen onbetaald laat wordt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin van dit lid, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur gebracht.

 5. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surséance van

betaling zijn de verplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 1. Indien YER, wegens overmacht, enige verplichting jegens de Klant niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor 24 uur, waarna partijen bevoegd zijn de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding over en weer bestaat of ontstaat.

 2. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van YER die van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van YER gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, blokkades, natuurrampen, epidemieën, pandemieën, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, storingen, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van een overheidsinstantie.

Scroll naar boven

Vergeet jouw 10% korting niet!

Door je aan te melden, ontvang je eenmalig 10% korting en ben je als eerste op de hoogte van nieuwe producten, acties, en alle ontwikkelingen.